Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Rijschool van Eil, hierna te noemen rijschool en de persoon die in de zin van Wet Rijonderricht Motorvoertuigen les krijgt, hierna te noemen leerling
 2. Afwijkende voorwaarden zijn van toepassing als deze mondeling zijn meegedeeld of schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Inhoudelijk doel van de overeenkomst.

Leerling en rijschool gaan een overeenkomst aan, met als gezamenlijk doel het aanleren van het rijvaardigheidsniveau welke benodigd is om het rijbewijs en de daarvoor verplicht gestelde certificaten voor de gewenst categorie te behalen. Verantwoordelijkheid voor e.e.a. ligt tevens bij de leerling.

Artikel 3 – Verplichtingen Rijschool

 1. De rijschool zal zorgen dat elke leerling, les krijgt van een gediplomeerde rijinstructeur, welke beschikt over de hiervoor vereiste en geldige documenten. Op aanvraag zullen deze documenten worden getoond.
 2. De rijschool heeft de morele verplichting, om verkeersgedrag aan te leren, welke zoveel mogelijk de verkeersveiligheid ten goede komt.
 3. De rijschool is verplicht, om elke les zoveel mogelijk te benutten, voor het aanleren van het benodigde rijvaardigheidsniveau voor het behalen van het rijbewijs B.
 4. Leerlingen die tijdens de praktijklessen tevens een theorieopleiding volgen, kunnen tijdens de les hier vragen over stellen.
 5. De Rijschool is verplicht zich te houden aan de afspraken omtrent datum en tijd van de gereserveerde lestijd.
 6. De Rijschool is verplicht enkel gebruik te maken van een lesauto die is voorzien van dubbele bediening, waarmee tenminste rem en koppeling kunnen worden bediend, teneinde om schade te kunnen voorkomen. Tevens moet de lesauto voorzien van dubbele spiegels en het wettelijk verplichte L bord, welke duidelijk op het voertuig moet zijn aangebracht.

Artikel 4 – Verplichtingen leerling

 1. Elke leerling zorgt dat hij/zij voor aanvang van de rijopleiding middels een wettelijk  bepaald identiteitsdocument kan aantonen dat hij/zij de leeftijd van 16,5 jaar heeft bereikt. Bij twijfel aan de echtheid van het document staat het de rijschool vrij om dit te controleren bij de daartoe bevoegde autoriteiten.
 2. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij minstens 10 minuten voor aanvang op de afgesproken plaats aanwezig is.
 3. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij voor aanvang van de les, of tijdens de les, niet onder invloed verkeert van verdovende middelen zoals drank, soft- en harddrugs of andere middelen die de coördinatie kunnen beïnvloeden. Indien dit toch het geval is zal de les geannuleerd worden, en zal het verschuldigde bedrag aan de leerling berekend worden.
 4. De leerling houdt zich aan de aanwijzingen van de instructeur, om de verkeersveiligheid zo veel mogelijk te waarborgen.
 5. De leerling heeft de morele en wettelijke verplichting, om zich zoveel mogelijk aan de  vastgesteld snelheden en verkeersregels te houden. In het begin is de leerling gevrijwaard van alle sancties, door politie of andere instantie opgelegd.
 6. De leerling is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan de lesauto of voertuigen van derden.
 7. Lid 5 en 6 vervallen wanneer de leerling nalatigheid in deze kan worden verweten.

Artikel 5 – Betalingswijze

 1. De leerling kan kiezen uit twee opties namelijk: contant aan de instructeur na afloop van de les, of via overmaking op Rabobank rekening nr. NL34 RABO 0150 7621 78. Dit dient te geschieden na steeds een blok van 5 lessen.
 2. Voor aanvang van het examen dienen alle openstaande posten betaald te zijn, dit kunnen zijn openstaande lessen, alsmede het bedrag wat verschuldigd is voor het examen.
 3. Indien de leerling in gebreke blijft met de betaling is de rijschool gemachtigd om de lessen tijdelijk te stoppen totdat het openstaande bedrag in zijn geheel overgemaakt is.

Artikel 6 – afzeggen afgesproken lessen en examens

 1. Afgesproken lessen dienen door de leerling minstens 1 dag (24uur) van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Indien de annulering niet binnen deze termijn plaatsvindt, is de leerling de lesprijs van de desbetreffende les verschuldigd.
 2. Indien de instructeur voor gesloten deur staat, doordat de afspraak door de leerling vergeten is, geldt een wachttijd van 10 minuten. Indien de leerling zich binnen deze tijd niet op de afgesproken plaats kan melden vervalt de les. Het verschuldigde bedrag voor deze les is voor kosten van de leerling.
 3. Indien een leerling door eigen redenen een les niet kan uitrijden, is dit voor eigen rekening.

Artikel 7 – uitval rijles / examen /

 1. Door extreme weersinvloeden, zoals gladheid, ernstige mist, sneeuw e.d. is de rijschool gerechtigd om de afspraak te annuleren.
 2. Door gebreken aan de lesauto, of een urgent werkplaatsbezoek is de rijschool gerechtigd de les te annuleren of de les voortijdig af te breken. Indien het laatste het geval is zal de tijd die niet gereden is in de lesprijs verrekend worden.
 3. Indien geen doorgang van een examen plaats kan vinden, wegens mankementen aan de lesauto, is de rijschool verplicht de kosten van het examen en een rijles te vergoeden.
 4. Indien een examen geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken, of het niet geldig zijn van de vereiste documenten, waar de leerling verantwoordelijk voor is, zijn de kosten voor de leerling.
 5. Indien een examen door nalatigheid van een leerling niet kan worden gereden, zijn de kosten voor een nieuw examen voor de leerling. Denk hierbij aan het niet op tijd aanwezig zijn op de afgesproken plaats en datum.
 6. Het CBR is gerechtigd een praktijkexamen vanwege extreme weersinvloeden uit te stellen. Een uitgesteld examen zal dan zo spoedig mogelijk door de rijschool opnieuw worden ingepland. Het CBR bepaald de voorrangsregels voor deze examens. De rijschool is nimmer verantwoordelijk voor enigerlei schade welke hieruit voortvloeit of voort kan vloeien.